OBS-liste

Det ligger innenfor Innsamlingskontrollens formål å bevisstgjøre givere samt å advare mot mulige useriøse innsamlinger og organisasjoner. Vi har i tråd med dette valgt å etablere en OBS-liste over organisasjoner hvor det har fremkommet negative opplysninger av ulik grad.

OBS-listen består i dag av 34 organisasjoner.

Åpenhet om økonomiske og organisatoriske forhold er grunnleggende for all ideell virksomhet. Likevel viser det seg at noen ikke forholder seg til dette. Da brytes tillitsforholdet mellom giver og organisasjonen det gjelder.  Vi anser dette som et klart tegn på at virksomheten som utøves er useriøs.

Innsamlingskontrollens retningslinjer for OBS-listen

Vårt formål er å arbeide for god innsamlingsskikk og gjennom dette gi giverne trygghet for sitt bidrag. Derfor retter vi henvendelser til en rekke organisasjoner. Kun et fåtall av disse føres opp på OBS-listen. Innholdet i listen er basert på objektive opplysninger. Alle organisasjoner som er oppført på listen har fått anledning til å kommentere forholdene.  

Se også:


 

OrganisasjonOrganisasjonsnummerPoststed
{{ name }}{{ org_number }}{{ postal_township }}
i dialog