Bli godkjent

 

Søk nå!
For å bli godkjent av Innsamlingskontrollen må organisasjonen selv sørge for å ha et organisasjonsnummer som fåes gjennom registrering i Brønnøysundregistrene. Organisasjonen må også selv sørge for å ha en registrert eller statsautorisert revisor.

Det kreves at organisasjonen avlegger regnskap etter obligatorisk kontoplan for aktivitetsregnskap
Mer informasjon om regnskapskrav. 

Se lenger ned for særskilte unntak.

Søknadsskjema

Følgende må vedlegges søknaden:

 • Organisasjonens vedtekter
 • Budsjett for inneværende år i henhold til obligatorisk kontoplan for aktivitetsregnskap 
  Se budsjettmal her.
 • Regnskap for de to foregående år (dersom organisasjonen tidligere har drevet innsamlingsvirksomhet), med styrets årsberetning og revisjonsberetning (dersom dette foreligger) 
 • En kort beskrivelse av kontrollopplegget for innsamlingsarbeidet (dvs. rutiner i organisasjonen), herunder hvorvidt lokalavdelinger (sideorganisasjoner) inngår i dette.
 •   Selvevaluering

Se også: Etiske retningslinjer for innsamling i Norge

Se også: Sjekkliste til søknad om godkjenning


Kostnader

 • Registreringsavgift (engangsbeløp ved registrering) kr. 4000,-
 • Årsavgift faktureres etterskuddsvis og utgjør 1-2 promille av brutto inntekter. For detaljer, se søknadsskjema/vilkår/beregning av årsavgift.
  Regn ut beregnet årsavgift her.

Hvorfor søke om godkjenning?
Organisasjoner som selv velger å søke om godkjenning viser at de er seriøse innsamlingsaktører.

Organisasjonene forplikter seg til å bruke minst 65 prosent av innsamlede midler på formålet, og å være åpne om alle økonomiske og administrative forhold. De underlegger seg også etiske retningslinjer for innsamling i Norge.

En slik åpenhet gir større kontroll og gjennomsiktighet, og vil gi de organisasjoner som er godkjent en fordel overfor de som ikke er det. Det bidrar også til å skape en større tillit til innsamlingsbransjen som helhet.

Fra og med november 2014 må organisasjoner som ønsker å søke om NRKs TV-aksjon være godkjent av Innsamlingskontrollen. Norad anbefaler også organisasjoner som ønsker å søke om prosjektavtale å være godkjent av Innsamlingskontrollen. 

Les mer her. 


Kontrollarbeidet og organisasjonenes forpliktelser

Organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen må hvert år sende inn aktivitetsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning senest én måned etter at regnskapet er vedtatt, dog senest 1. august.

Innsamlingskontrollen gjennomgår så organisasjonenes regnskaper, årsberetninger og revisjonsberetninger med bistand av Deloitte og BDO. Det vurderes om organisasjonene overholder vilkåret om en innsamlingsprosent på 65%, og i hvilken grad organisasjonene har rettet seg etter regnskapsloven og NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (standarden).

I enkelte tilfeller foretar vi også en utvidet granskning av godkjente organisasjoners regnskaper og prosjekter. 

Etter gjennomgangen mottar samtlige godkjente organisasjoner regnskapskommentarer og regnskapene legges ut på Innsamlingskontrollens nettside. 

Godkjente organisasjoner forplikter seg også til å følge etiske retningslinjer for innsamling i Norge. Innsamlingskontrollen samarbeider med Forbrukerombudet for å forsikre seg om at retningslinjene blir overholdt.


Særskilt unntak
For organisasjoner, som på grunn av krav til felles regnskapsstandard for konsernet, ikke kan benytte ”NRS for ideelle organisasjoner,” kan IK innvilge unntak forutsatt at:

 • innsamlingsaktiviteten utgjør kun en begrenset del av organisasjonens totale aktivitet og
 • det i note til konsernregnskapet er inkludert aktivitetsbasert regnskap for innsamlingsaktiviteten og
 • note med innsamlingsprosenten for innsamlingsaktivitetene er inkludert som note i konsernregnskapet og
 • det i note til konsernregnskapet videre inkluderes all finansiell informasjon som er nødvendig for å tilfredsstille kravene i ”NRS for ideelle organisasjoner” (Dette vil normalt inkludere noter som er spesifikke for standarden) og
 • både aktivitetsregnskapet og de spesifikke notene er satt opp i henhold til regnskapsprinsippene i ”NRS for ideelle organisasjoner” og
 • denne/disse noten(e) inngår som en integrert del av det revisjonsbekreftede konsernregnskapet.

For spørsmål om godkjenning, kontakt post@innsamlingskontrollen.no.


(Foto: Hobvias Sudoneighm, Flickr)